Kryefaqja

Kryefaqja

Produkte te reja

Produkte të reja

Politikat dhe proçedurat e kthimit të pajisjeve

Produkti behet kthim-nderrim kur ai shfaq probleme fabrike Brenda 72 oreve nga momenti i blerjes.

Kur nuk plotesohen kushtet e riparimit te percaktuara ne garanci.